1500-1600

Geplaatst op 12 december 2006
Karel V, Leonardo da Vinci, Luther, Calvijn, Cortez, Hendrik VIII, Mary Tudor, Filips II, Beeldenstorm, Opstand, 80 jarige oorlog, Val van Antwerpen en meer....
1500 Karel V wordt geboren in Gent als zoon van Filips de Schone en Johanna 'De Waanzinnige' van Castillië
1506 Filips de Schone sterft
1506 Leonardo da Vinci schildert de Mona Lisa
1509 Hendrik VIII gekroond tot koning van Engeland
1515 Frankrijk verovert Milaan
1517 Martin Luther spijkert zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg: het begin van de Reformatie
1519 Dood van Maximiliaan I, keizer van het Habsburgse Rijk (Heilige Roomse Rijk) en aartshertog van Oostenrijk
1520 Karel V wordt keizer van het Habsburgse Rijk door diplomatieke accoorden en het betalen van omkoopgeld
1521 Luther wordt op de Rijksdag ('nationale vergadering') te Worms wegens ketterij in de ban gedaan
1521 Heilige Roomse Rijk in oorlog met Frankrijk
1521 Verovering van Mexico door Cortez
1522 Eerste tocht om de aarde door Magelhaen
1524 Boerenoorlog in het Heilige Roomse Rijk
1524 Friesland erkent Karel V als landsheer
1525 Slag bij Pavia (Frankrijk)
1525 Jan de Bakker uit Woerden wordt verbrand als ketter
1526 Vrede van Madrid tussen de Franse koning Frans I en Karel V
1530 Augsburgse confessie opgesteld door Melanchton
1530 Karel V tot keizer van het Heilige Roomse Rijk gekroond
1533 Iwan Vasiljevitsj IV ('De Verschrikkelijke') benoemd tot troonopvolger
1534 Act of Supremacy: Hendrik VIII erkend als hoofd van de Anglicaanse kerk ('Church of England')
1534 Jan Beukelsz. van Leiden, leider van de anabaptisten, noemt zich 'koning van Sion' in Munster
1536 Unie tussen Engeland en Wales
1543 Karel V verovert het hertogdom Gelre: voltooiing van de eenmaking van de Nederlanden - Verdrag van Velo tussen Karel V en hertog van Gelre Willem van Gulik
1547 Iwan 'De Verschrikkelijke' gekroond tot tsaar
1547 Hendrik II volgt zijn vader Frans I op als koning van Frankrijk; Catharina de Medici koningin van Frankrijk
1547 Hendrik VIII sterft
1548 Oprichting Bourgondische Kreits
1553 Mary Tudor bestijgt de troon in Engeland en draait alle maatregelen van Hendrik VIII terug: Engeland wordt weer katholiek (Bloody Mary)
1555 Godsdienstvrede van Augsburg: compromis tussen Karel V en de protestantse rijksvorsten, verenigd in het Schmalkaldisch Verbond
1556 Filips II volgt zijn vader Karel V van Habsburg op
1558 Elisabeth I volgt haar halfzus Mary Tudor op: zij herstelt de positie van het protestantse geloof
1559 Vrede van Cateau Cambrésis - Engeland moet afstand doen van Calais
1559 Margaretha van Parma wordt landvoogdes van de Nederlanden
1561 Willem van Oranje beklaagt zich over kardinaal Granvelle
1562 Strijd tegen de Hugenoten in Frankrijk
1562 Oprichting Liga der Groten (o.a. Willem van Oranje, graaf van Egmont, graaf van Hoorne) als protest tegen Granvelle
1563 Heidelbergse catechismus opgesteld in opdracht van de Duitse keurvorst Frederick III
1564 Maximilaan II wordt keizer van Oostenrijk
1565 Compromis der Edelen
1566 Aanbod Smeekschrift aan landvoogdes Margaretha van Parma, start hagepreken & Beeldenstorm
1567 Ferdinand Alvarez de Toledo, hertog van Alva, wordt landvoogd van de Nederlanden. Oprichting van de Raad der Beroerten
1568 Graven van Egmond en Hoorne onthoofd
1569 Tiende Penning ingevoerd
1570 'Eeuwige vrede' tussen de Rooms-Katholieken en de Hugenoten (Vrede van St. Germain), bezegeld met het huwelijk tussen Hendrik van Navarra en Marguerite de Valois in 1572. De Hugenoten krijgen zogenaamde vrijsteden, waaronder La Rochelle
1572 Den Briel door de Watergeuzen ingenomen
1572 Oranje erkend als stadhouder
1572 St. Bartholomeusnacht ('De Bloedbruiloft') in Parijs - op bevel van Karel IX en Catharina de Medici worden 3000 Hugenoten vermoord
1574 Leidens Ontzet
1575 Leiden krijgt een universiteit als beloning voor het moedige gedrag van de burgers tijdens het Spaanse Beleg
1576 Pacificatie van Gent
1576 Spaanse Furie in Antwerpen. Don Juan landvoogd van de Nederlanden
1577 Oprichting van de East India Company (Engeland)
1579 Unie van Utrecht (voorloper Republiek der Verenigde Nederlanden) opgericht als reactie op de Unie van Atrecht
1580 Filips II verklaart Willem van Oranje vogelvrij: zijn moordenaar kan rekenen op 25.000 gouden kronen, verheffing in de adelstand en vergiffenis van alle begane zonden
1584 Willem van Oranje wordt vermoord door Balthasar Gerards. Stichting van Virginia in Noord-Amerika
1585 Maurits stadhouder van Holland en Zeeland
1585 Val van Antwerpen. Enorme toestroom van vluchtelingen en ballingen uit de Zuiderlijke Nederlanden naar de Noordelijke Nederlanden. Engeland raakt in oorlog met Spanje
1586 Johan van Oldenbarnevelt landsadvocaat van de Staten van Holland
1586 Robert Dudley, graaf van Leicester, landvoogd in de opstandelijke gewesten
1587 Mary Stuart, 'Queen of Scots', wordt geëxecuteerd. In Frankrijk woedt de 'Drie Hendrikken oorlog' tussen Hendrik III, Hendrik van Navarra en Hendrik de Guise
1588 Vernietiging van de Spaanse Armada. Hendrik de Guise vermoord
1589 Hendrik III vermoord; Hendrik van Navarra (protestant) wordt koning van Frankrijk als Hendrik IV - begin van het huis van Bourbon
1590 Eerste grote succes van Maurits als veldheer: herovering Breda door list met turfschip
1590 Slag bij Ivry - Katholieke Liga wordt verslagen door Hendrik IV
1592 Alessandro Farnese, hertog van Parma, sterft
1594 Franciscus Gomarus (François Gomaer) hoogleraar in de theologie aan de Leidse universiteit
1594 Ulster (Ierland) komt, gesteund door de Spanjaarden, in opstand tegen de Engelsen
1598 Edict van Nantes
1598 Filips II tekent een akte, waarin hij de Nederlanden na zijn dood schenkt aan zijn dochter Isabella en haar verloofde Albertus van Oostenrijk
1598 Vrede van Vervins, gesloten tussen Frankrijk en Spanje
Bericht geplaatst in: artikel